Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., IČO: 60469803, se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 25754 („Takeda“), jakožto správce osobních údajů, se pevně zavázala chránit Vaše osobní údaje a usiluje o jejich ochranu v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které se vztahují na osobní údaje, jež Takeda shromažďuje a zpracovává v souvislosti s používáním této webové stránky.

Osobní údaje, které Takeda shromažďuje a zpracovává

Takeda může prostřednictvím webové stránky automaticky shromažďovat následující informace:

 • Technické informace, včetně adresy IP (internetového protokolu), která slouží k připojení počítače k internetu, Vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze plug-in prohlížeče, operační systém a platforma;
 • Informace o Vaší návštěvě, včetně URL, z jaké stránky (včetně data a času) jste na adresu vstoupil(a), časy odezvy, chyby stahování, délka návštěv výše uvedených stránek, informace o interakcích na stránce (například rolování, kliknutí a přejezd myší) a metody, které se používají k procházení stránek.

Takeda může v souvislosti s Vaším užíváním webových stránek shromažďovat od Vás, užívat, uchovávat a v nezbytném rozsahu zveřejňovat následující osobní údaje: Vaše jméno, uživatelské ID, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace týkající se zejména Vaší odborné činnosti, podrobností o Vámi hlášených nežádoucích účincích našich výrobků nebo případně Vaši žádosti o zaměstnání, pokud nám je sdělíte. Při shromažďování Vašich osobních údajů Vás Takeda bude informovat, zda je poskytnutí požadovaných informací povinné nebo dobrovolné. Pokud jste se rozhodli neposkytnout určité informace, může toto rozhodnutí mít dopad na používání určitých zdrojů a může to pro Takedu znamenat znemožnění poskytnutí určitých služeb.

Takeda může také spolupracovat se třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v technických službách, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb a poskytovatelů vyhledávacích informací) a může od nich získat další Vaše osobní údaje.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Takeda zpracovává Vaše osobní údaje  (i) na základě Vašeho souhlasu; (ii) z důvodu realizace/plnění smlouvy uzavřené s Vaší osobou; (iii) z důvodu plnění svých právních povinností; případně (iv) pro účely oprávněných zájmů společnosti Takeda (propagování produktů Takeda, zvyšování povědomí o onemocněních, informování o vědeckých výzkumech a vzdělávacích aktivitách, ochrana práv a majetku Takedy a/nebo jejich zákazníků apod.).

Takeda používá osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky pro následující účely:

 • zlepšení úrovně služeb a obsahu webových stránek na základě oprávněného zájmu Takeda na zlepšení své obchodní činnosti;
 • poskytování odpovědí na Vaše obecné požadavky, dotazy a stížnosti na základě oprávněného zájmu Takeda na Vaší spokojenosti nebo plnění zákonných povinností;
 • provozování veřejně přístupné odborné informační služby k našim výrobkům pro splnění zákonných povinností;
 • zajišťování bezpečnosti našich výrobků, zejména při řešení případů nežádoucích účinků a příhod pro splnění právní povinnosti Takeda;
 • zachování a plnění našeho smluvního vztahu;
 • ke zvážení Vaší žádosti o zaměstnání a dalších opatření přijatých před uzavřením případné smlouvy na základě Vaší žádosti;
 • pro zobrazování personalizovaného obsahu a poskytování informací prostřednictvím obchodních sdělení o výrobcích a službách skupiny Takeda, pozvánek a dalších obchodních sdělení Takeda či třetích stran (obchodních partnerů), a to na základě Vašeho souhlasu uděleného v rámci příslušné registrace.

Předání Vašich údajů

Takeda může sdílet Vaše osobní údaje s dalšími přidruženými společnostmi Takeda, pokud je to nezbytné pro účely oprávněného zájmu na sdílení informací o osobách nebo plnění smlouvy nebo ke splnění platných právních požadavků. Takeda může sdílet Vaše informace s vybranými třetími stranami, včetně:

 • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří poskytují služby společnosti Takeda nebo jejím jménem;
 • Poskytovatelů analytických a vyhledávacích služeb, které Takeda pomáhají zlepšit a optimalizovat webové stránky;
 • V případě, že Takeda prodá nebo koupí jakoukoli společnost nebo majetek, může zpřístupnit Vaše osobní údaje budoucímu prodávajícímu nebo kupci takové společnosti nebo majetku;
 • Pokud bude Takeda nebo její aktiva nabyta třetí osobou, mohou být Vaše osobní údaje jedním z převáděných aktiv; nebo
 • Pokud bude Takeda povinna zveřejnit nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění jakýchkoli zákonných povinností nebo za účelem prosazení nebo uplatnění Podmínek použití webových stránek, těchto Zásad a dalších smluv nebo předpisů k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti Takeda, jejích zákazníků apod. Tyto případy zahrnují výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a řízení rizik v souladu s právními předpisy a rovněž výměnu informací s regulačními a zdravotnickými orgány za účelem podávání zpráv o bezpečnosti a nežádoucích účincích a kvalitě našich výrobků. Pokud Takeda zapojí určitého dodavatele do zpracování osobních údajů, Takeda pečlivě zkontroluje a vybere takového dodavatele a vykoná nezbytný a náležitý dohled nad tímto dodavatelem, aby kontrolovaným způsobem zabezpečil předané údaje.

Některé společnosti a/nebo poskytovatelé služeb Takeda mohou provozovat svou činnost v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), jejichž zákony nemusí poskytnout odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů. V takovém případě Takeda zajistí, aby byly zavedeny veškeré přiměřené záruky a byly dodrženy všechny platné zákony a předpisy v souvislosti s předáním Vašich osobních údajů.

Ochrana Vašich osobních údajů

Takeda zajistí přiměřené a vhodné fyzické, administrativní a technické záruky pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením. Přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, není vždy zcela možné zaručit prevenci před ztrátou, zneužitím nebo změnou dat. Pokud jsou data přenášena prostřednictvím webových stránek, děje se tak na Vaše vlastní riziko, přičemž je důležité si uvědomit, že bezpečnost informací předávaných přes internet nelze zcela zajistit.

Zřízení Takeda ID

Pokud si vytváříte své Takeda ID, které lze použít k přihlašování k vícero aplikacím společnosti Takeda (tj. webové stránky, mobilní aplikace apod.), a to za účelem umožnění jednotného přihlašování a využívání stejných přihlašovacích údajů pro více aplikací společnosti Takeda, společnost Takeda bude shromažďovat Vaše jméno, e-mailovou adresu, heslo, stát, a také některé informace o interakci pro účely správy Vašeho účtu Takeda ID. Aplikace bude využívat Vaše Takeda ID k ověřování Vaší identity. Aplikace Takeda ID nebude mít přístup k žádným dalším údajům shromážděným jinými aplikacemi společnosti Takeda.

Společnost Takeda ke správě Vašeho Takeda ID využívá služby třetí strany, společnosti Okta. Další informace o společnosti Okta a jejím zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.okta.com/privacy-policy. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete aktivně využívat své Takeda ID v rámci jedné nebo více aplikací společnosti Takeda. Uživatelské účty, které jsou neaktivní déle než dva roky, budou deaktivovány a data účtu budou smazána.

Další podrobnosti o Takeda ID naleznete na těchto webových stránkách:

https://accounts.takeda.com/terms-of-use/

https://accounts.takeda.com/privacy-notice/  

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte určitá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů, která však mohou být předmětem určitý omezení a/nebo restrikcí. Tato práva zahrnují právo: (i) požadovat přístup k osobním údajům a provést jejich opravu nebo vymazání; (ii) požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a (iii) právo na přenositelnost dat. Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, použijte následující elektronický kontaktní formulář dostupný na: Individual Rights, nebo níže uvedené kontaktní údaje. Máte rovněž právo podat stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů místnímu dozorovému orgánu pro ochranu údajů.

Zpracovává-li Takeda Vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Máte právo požádat Takeda, aby nezpracovávala Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Takeda Vás bude informovat (před získáním Vašich osobních údajů), pokud bude mít v úmyslu použít Vaše osobní údaje k těmto účelům, nebo pokud zamýšlí zpřístupnit Vaše údaje třetí straně pro takové účely. Máte právo zabránit takovému zpracování informováním Takeda. Pokud si přejete toto právo uplatnit v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení, použijte v příslušné komunikaci funkci „odhlásit se“ nebo se podívejte do části „Kontaktní informace“.

Jak dlouho Takeda uchovává Vaše osobní údaje

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelů, pro které byly shromážděny v souladu s místními zákony a předpisy a oprávněnými zájmy Takeda. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, je Takeda oprávněna tyto uchovávat po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, který je vždy udělován na dobu neurčitou, pokud není při udělení souhlasu výslovně uvedeno jinak. V případě odvolání Vašeho souhlasu je Takeda oprávněna i nadále uchovávat Vaše osobní údaje, a to na základě svého oprávněného zájmu, avšak jen v omezeném rozsahu a po dobu, která je nezbytná k tomu, aby byla schopna i s přihlédnutím k příslušným promlčecím lhůtám prokázat zákonnost zpracování na základě souhlasu, a to v rámci případné kontroly vedené ze strany příslušných dozorových orgánů.

Pokud Takeda zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění konkrétní právní povinnosti, je povinna také uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, která je stanovena nebo vyplývá z příslušného právního předpisu. Doba takového uchování se může měnit v závislosti na konkrétním znění příslušného právního předpisu. V případě zpracování Vašich osobních údajů při zajišťování bezpečnosti našich výrobků jsou například údaje získané v souvislosti s hlášením nežádoucích účinků povinně uchovávány ještě po dobu deseti let po pozbytí platnosti příslušné registrace výrobku.

Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem zodpovězení Vašich dotazů či požadavků na základě oprávněného zájmu Takeda na Vaší spokojenosti nebo plnění zákonných povinností, budou Vaše údaje obecně uchovány i po vyřízení konkrétní záležitosti, nikoli však déle než po dobu šesti let, aby byla společnost Takeda schopna s přihlédnutím k příslušným promlčecím lhůtám prokázat zejména v případě kontroly ze strany příslušných dozorových orgánů, že při komunikaci s Vámi o produktech Takeda dodržuje odpovídající zákonné povinnosti a etické standardy.

Pokud jste nebo se chcete stát naším zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem, případně se chcete stát naším zaměstnancem a v této souvislosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů ze strany Takeda, je doba uchování Vašich údajů vždy primárně závislá na konkrétním smluvním ujednání mezi Vámi a Takeda, případně na tom, dokud trvá Váš zájem o uzavření příslušné smlouvy.

Další důležité informace k ochraně soukromí při používání webových stránek

Na našich webových stránkách naleznete odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Na tyto stránky se zde popsaná politika ochrany osobních údajů nevztahuje. Ujistěte se prosím, že jste zkontrolovali právní informace a informace o ochraně osobních údajů na webových stránkách třetích stran.

Nástrojové analýzy Google Analytics

Takeda využívá službu Google Analytics, která je nástrojem pro webové analýzy a pomáhá majitelům webových stránek pochopit, jak se návštěvníci chovají na jejich webových stránkách. Zákazníci služby Google Analytics si mohou prohlížet celou řadu reportů o interakci návštěvníků s webovými stránkami, které jim umožňují webové stránky zlepšit. Služba Google Analytics shromažďuje informace anonymně. Reportuje trendy webových stránek bez identifikace jednotlivých návštěvníků.

Cookies Google Analytics

Podobně jako jiné služby umožňují i služby Google Analytics využívat cookies první strany ke sledování interakcí návštěvníků. Soubory cookies se používají k ukládání informací, jako je čas, kdy došlo k aktuální návštěvě, zda byl návštěvník na webu již předtím a jaký web odkazoval návštěvníka na webovou stránku. Prohlížeče nesdílí soubory cookie první strany různých doménách.

Použití IP adresy

Každému počítači a zařízení připojenému k internetu je přiřazeno jedinečné číslo známé jako adresa internetového protokolu (IP). Vzhledem k tomu, že tato čísla jsou obvykle přiřazována do bloků založených podle států, může být adresa IP často určena k identifikaci země, státu a města, ze kterých se počítač připojuje k internetu. Google Analytics shromažďuje IP adresy návštěvníků webových stránek s cílem poskytnout majitelům webových stránek informace o tom, kde se nacházejí jejich návštěvníci. Tato metoda se nazývá IP geolokací. Služba Google Analytics nevykazuje informace o skutečné IP adrese návštěvníků pro zákazníky služby Google Analytics. Kromě toho, pomocí metody maskování IP adresy, majitelé webových stránek, kteří používají službu Google Analytics, mají možnost nastavit v Google Analytics, aby byla použita jen část adresy IP, nikoli celá adresa IP, pro geolokaci. Bez ohledu na to, zda majitelé webových stránek používají službu Google Analytics či nikoli, mají přístup k adresám IP pro návštěvníky svých webových stránek.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které Vás osobně identifikují, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa nebo fakturační údaje nebo jiná data, která mohou být s těmito informacemi přiměřeně spojena. Smluvní podmínky Google Analytics, které musí dodržet všichni zákazníci služby Google Analytics, zakazují sledování nebo shromažďování informací pomocí služby Google Analytics nebo sdružování osobních údajů s informacemi s analýzou webové stránky.

Využití údajů služby Google Analytics

Vlastníci webových stránek, kteří používají službu Google Analytics, mají kontrolu nad tím, které údaje chtějí, aby Google sledoval. Mohou se rozhodnout, zda chtějí, aby společnost Google tyto údaje použila nebo ne, a to pomocí možností sdílení dat Google Analytics. Pokud tyto možnosti dovolí, jsou data používána ke zlepšení produktů a služeb Google. Vlastníci webových stránek mohou tyto možnosti kdykoli změnit.

Odmítnutí služby Google Analytics v prohlížeči

Chcete-li návštěvníkům webových stránek nabídnout větší výběr, jak jejich údaje shromažďovat pomocí služby Google Analytics, vyvinula společnost Google doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics. Doplněk komunikuje s nástrojem JavaScript Google Analytics (ga.js), který indikuje, aby informace o návštěvě webových stránek nebyly zasílány do služby Google Analytics. Doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics však nebrání tomu, aby se informace neodesílaly přímo na samotný web nebo do jiných služeb pro webovou analýzu.

Další informace o doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics naleznete zde

Cookies – Sekce pro zdravotnické odborníky

Cookies jsou malé soubory uložené v počítači uživatele. Jsou navrženy tak, aby uchovávaly malé množství dat specifických pro určitého klienta a webové stránky a byly přístupné buď webovým serverem, nebo počítačem klienta. To umožňuje serveru zobrazit stránku přizpůsobenou konkrétnímu uživateli nebo samotná stránka může obsahovat skript, který si je vědom údajů v souboru cookie, a tak je schopen přenášet informace z jedné návštěvy na další web (nebo související stránky). Aby se zdravotničtí odborníci mohli volně pohybovat v rámci specializované sekce, soubor cookie je prohlížečem stažen do počítače.

Pokud si přejete tuto možnost odmítnout, jednoduše klikněte na tlačítko „Ne“, až budete požádáni o potvrzení, zda jste zdravotnický odborník. Tímto postupem zajistíte, aby příslušné soubory cookie nebyly staženy do Vašeho počítače – a zároveň nebudete moci zobrazit obsah pro zdravotnické odborníky na webové stránce.

Kontaktní informace

Pokud chcete uplatnit svá práva, máte dotazy či chcete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů společností Takeda, kontaktujte nás. Takeda přijme vhodná opatření k řešení žádostí, dotazů a stížností. Takeda na Vaše požadavky odpoví nejpozději do jednoho měsíce.

Kontaktní údaje:

K rukám: Data Protection Officer, Legal Department,, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Switzerland.

E-mailová adresa: dataprivacy@takeda.com

Více informací o způsobech zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Takeda, případně o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů naleznete na https://www.takeda.com/cs-cz/zasady-ochrany-osobnich-udaj/

Důležitá informace

Úřad pro ochranu osobních údajů je příslušným dozorovým orgánem, který v České republice dohlíží na dodržování podmínek zpracování osobních údajů dle zvláštních právních předpisů. Pokud požadujete další informace o svých právech na ochranu osobních údajů, nebo pokud se Vám přímo se společností Takeda nedaří uvést zpracování Vašich osobních údajů do souladu s příslušnými právními předpisy, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od května 2021.

Komiks, jako edukace dětských hemofiliků

Více informací
Komiks, jako edukace dětských hemofiliků
Potřebujete pomoci s aplikací léků v domácím prostředí? Vyberte si agenturu domácí zdravotní péče vhodnou právě pro vás.

Potřebujete pomoci s aplikací léků v domácím prostředí? Vyberte si agenturu domácí zdravotní péče vhodnou právě pro vás.

Chci vědět více

Nenechte si ujít důležité informace, novinky o hemofilii a inspirativní příběhy. K odběru zpravodaje se můžete přihlásit zde.

drop drop drop